Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

 

Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku: www.bip.muzeum.rybnik.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015.08.04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.02.27

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa www.bip.muzeum.rybnik.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Nie spełniono następujących wymagań:

 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników pdf, są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej) - brak alternatywy w postaci tekstu;
 • brak mapy serwisu.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Studnik.
 • e-mail: bip@muzeum.rybnik.pl
 • telefon: 32 43 27 460

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum im. o. E. Drobnego w Rybniku
 • Adres: Rynek 18
  44-200 Rybnik
 • e-mail: muzeum@muzeum.rybnik.pl
 • telefon: 32 43 27 460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, Rybnik, Rynek 18 jest częściowo dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Otoczenie Muzeum

Rynek posiada nawierzchnię brukowaną. 


Wejście do budynku

Wejście jest przystosowane do osób niepełnosprawnych - posiada podjazd.


Budynek

W obiekcie jest winda, umożliwia dostęp do ekspozycji czasowych i wystawy stałej "Rybnik nasze miasto". Między poszczególnymi salami nie ma progów i nierówności.
Niedostępne dla osób poruszających się na wózkach są ekspozycje stałe "Wyrobisko górnicze" i "Cechy rzemieślnicze w miastach Górnego Śląska  do roku 1945 r." oraz pomieszczenia administracyjne i biurowe.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych z miejscem dla przewijania niemowląt.

Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku nie dysponuje miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Muzeum nie posiada udogodnień dla osób głuchych i słabosłyszących. Możliwe jest, po uprzednim uzgodnieniu, oprowadzanie z tłumaczem j. migowego

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2024-03-21 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2024-03-21 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-03-22 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2022-03-23 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2022-03-23 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-03-19 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2021-03-19 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-03-25 Sławomir Studnik Publikacja
2020-03-25 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja treści
Wyświetleń: 2477