Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Umowa użytkowania budynku 2000

Umowa użytkowania

 

zawarta w dniu 19.10.2000 r., pomiędzy Miastem Rybnik, reprezentowanym przez Zarząd Miasta w imieniu którego działają:

1. Piotr Szczyrbowski - Wiceprezydent Miasta Rybnika

2. Romuald Niewelt - Wiceprezydent Miasta Rybnika

a

Muzeum w Rybniku reprezentowanym przez:

Genowefę Grabowską - Dyrektor Muzeum

o następującej treści:

 

§ 1

1. Miasto Rybnik oddaje w użytkowanie zabudowaną budynkiem ratusza nieruchomość położoną w Rybniku - Rynek 18 ozn. jako parcela nr  3524/260 o pow. 1616 m2, zap. w Kw 121.151 własności Gminy Miasta Rybnik do używania i pobierania pożytków naturalnych i cywilnych jakie powyższa nieruchomość przynosi w wyniku prawidłowej gospodarki.

2. Zastrzega się pierwszeństwo korzystania przez Zarząd Miasta z pomieszczeń budynku ratusza na parterze i I piętrze (pokoje nr: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,20,21,22) o pow. użytkowej 446 m2 dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§2

Użytkowanie jest nieodpłatne.

 

§ 3

Użytkownik jest zobowiązany czynić nakłady związane ze zwykłym korzystaniem z rzeczy a po wygaśnięciu użytkowania zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym.

 

§4

Umowa wiąże Strony na czas nieoznaczony.

 

§ 5

Miasto Rybnik może rozwiązać umowę użytkowania jedynie w sytuacji, gdy obiekt przestanie być użytkowany na cele działalności kulturalnej albo, gdy naruszone będzie przez Muzeum zastrzeżenie z § 1 ust. 2 tej umowy.

 

§6

Strony umowy przeprowadzą postępowanie sądowe na rzecz ujawnienia niniejszej umowy w księdze wieczystej.

 

§ 7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r./

 

§ 8

Wszystkie kwestie sporne wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Rejonowy.

 

§ 9

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-02-28 Sławomir Studnik Archiwizacja
2018-02-28 Sławomir Studnik Modyfikacja Modyfikacja tytułu
2003-07-03 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 4314