Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut z dnia 15.05.2000 r.

UCHWAŁA Nr 399/XVII/2000

RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 15 maja 2000 r.

 

w sprawie: nadania statutu Muzeum w Rybniku.

 

Działając na podstawie:            

- art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami),

- art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. Nr 5 z 1997 r., poz. 24
z późniejszymi zmianami),

- w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

na wniosek Zarządu Miasta Rybnika i Komisji Kultury

 

Rada Miasta Rybnika
postanawia:

 

§ 1.

Muzeum w Rybniku nadaje się statut w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

 

§2.

Traci moc Statut Muzeum w Rybniku stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały nr 215|XXVIII|92 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie nadania statutów miejskim jednostkom organizacyjnym kultury, zmieniony Uchwałą nr 257|XXXII|92 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 1992 r.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 


Załącznik do uchwały nr 399/XVII/2000
Rady Miasta Rybnika
z dnia  15 maja 2000 r.

 

 

Statut Muzeum w Rybniku

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum w Rybniku zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 i z Dz.U. z 1998 r. Nr 106  poz. 668), ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721, Nr 141 poz. 943 i Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668), oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2.

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Rybnik.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 3/02 z dnia 15 czerwca 1992 roku i posiada osobowość prawną.

 

§ 3.

Rada Miasta Rybnika, która utworzyła Muzeum w Rybniku zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

 

§ 4.

Siedzibą Muzeum jest Miasto Rybnik. Terenem działania jest województwo śląskie.

 

§ 5.

Muzeum używa pieczęci okrągłej, z godłem państwa w środku i napisem w otoku „MUZEUM W RYBNIKU”.

 

II. Cele i zadania Muzeum

 

§ 6.

Celem Muzeum jest działalność określona w  art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

1. archeologii, historii, historii przemysłów, etnografii i sztuki Miasta Rybnika i Ziemi Rybnickiej.

2. rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego województwa śląskiego.

 

§ 7.

Muzeum realizuje cele określone w § 6. przez:

1. gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w § 6;

2. dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzo-nych muzealiów;

3. przechowywanie gromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych;

4. zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości dokumentowanie i zabezpieczanie w terenie obiektów kultury materialnej i przyrody;

 5. urządzanie wystaw;

 6. organizowanie i prowadzenie badań;

 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej;

 8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych;

 9. tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą i sztuką;

10. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów;

11. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, a także wyników badań naukowych w formie druków luźnych i wydawnictw periodycznych;

12. prowadzenie w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1-11, działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Muzeum.

 

III. Organizacja Muzeum

 

§ 8.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

1. Dział Historii i Kultury Regionu, realizujący zadania w zakresie określonym w § 6 ust. 1 i § 7 Statutu;

2. Dział Historii Rzemiosła, realizujący zadania w zakresie określonym w § 6 ust. 2 i § 7 Statutu;

3. Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji, prowadzący dokumentację działalności Muzeum, działalność edukacyjną, promocyjną i wydawniczą;

4. Pracownia Plastyczno-Techniczna, prowadząca usługi plastyczne, renowacyjne i techniczne na potrzeby Muzeum i na zewnątrz;

5. Pracownia Fotograficzna, prowadząca usługi fotograficzne na potrzeby Muzeum i na zewnatrz;

6. Biblioteka wewnętrzna, gromadząca i udostępniająca na miejscu pracownikom Muzeum i innym osobom książki i czasopisma związane z profilem placówki;

7.  Samodzielne stanowisko pracy d/s administracyjno-finansowych.

 

§ 9.

Zakres zadań działów, pracowni, biblioteki i samodzielnego stanowiska określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum.

 

IV. Nadzór i zarządzanie Muzeum

 

§ 10.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego a bezpośredni Rada Miasta Rybnik.

 

§ 11.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Rybnika.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach (Dz.U. nr 5 z 20.01.1997 r.).

3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.

 

§ 12.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Miasta Rybnika na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 13.

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

b/ ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

c/  reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

d/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

e/  naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;

f/  wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

g/  sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;

h/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

 

VI. Majątek i finanse Muzeum

 

§ 14.

Majątek Muzeum obejmujący zbiory, może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Majątek obejmujący zajmowany obiekt, przekazany zostanie Muzeum w zależne posiadanie w ramach umowy z Zarządem Miasta.

 

§ 15.

Muzeum prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych opracowywanych przez Dyrektora ze środków pochodzących z dotacji budżetowych, darowizn, dochodów własnych, opłat i innych źródeł.

 

§ 16.

1. Muzeum może prowadzić także dodatkową działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie spowoduje to ograniczenia dałalności statutowej, miedzy innymi w zakresie:

a/ usług plastyczno-renowacyjnych,

b/ usług reklamowo-wydawniczych,

c/ usług fotograficznych,

d/ przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania,

e/ organizowania wystaw i imprez okolicznościowych,

f/  wynajmowania składników majątkowych,

g/ wykonywania kwerend, wypożyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

§ 17.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obo-wiązków finansowych i majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora Muzeum i głównego księgowego lub osób przez nich upoważnionych.

 

§ 19.

Obsługę finansowo-księgową Muzeum prowadzi we własnym zakresie lub w ramach zlecenia.

 

VII. Przepisy końcowe

 

§ 20.

1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Rybnika w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-02-21 Sławomir Studnik Archiwizacja
2008-03-12 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 3264