Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut z dnia 18.11.2021

STATUT
Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. 1.  Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku, zwane dalej „Muzeum” jest samorządową instytucją kultury utworzoną na mocy Zarządzenia Nr 3/1980 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 kwietnia 1980 r.

2. Organizatorem Muzeum jest Miasto Rybnik, zwane dalej „Organizatorem”, które zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego utrzymania i rozwoju.

§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726), zwaną dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 oraz z 2019 r. poz. 115, 730, 1696 i 2020), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” ;

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815);

5) niniejszego statutu.  

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Rybnik, Rynek 18, a terenem działania obszar Miasta Rybnik.

2. W celu realizacji zadań statutowych Muzeum może działać również na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

§ 4.  Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i nazwą Muzeum w otoku.”.

 

Rozdział 2. Zakres działalności

§ 5. 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach, a w szczególności gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa Rybnika, Ziemi Rybnickiej i województwa śląskiego o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów w zakresie dziejów Rybnika, Ziemi Rybnickiej i województwa śląskiego.

2. Zbiory Muzeum gromadzone są według następujących zakresów:

1) archeologii: zbiory archeologiczne zabytków kultury materialnej pozyskanych z eksploracji na obszarze współczesnego Miasta Rybnika oraz Ziemi Rybnickiej;

2) historii i historii gospodarczej:

a) zbiory historyczne do dziejów dawnego Rybnika (w tym dokumenty i fotografie) oraz współczesnego Miasta oraz obszarów wiejskich Ziemi Rybnickiej,

b) zbiory do dziejów gospodarczych (w tym przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem górnictwa węgla kamiennego) dawnego Rybnika oraz Ziemi Rybnickiej (w tym dawnego powiatu rybnickiego) z uwzględnieniem zbiorów geologicznych;

3) etnografii i sztuki:

a) zbiory etnograficzne z dokumentacją do dziejów kultury mieszczańskiej dawnego Rybnika oraz obszarów wiejskich – kultury ludowej wsi górnośląskiej na obszarze Ziemi Rybnickiej,

b) zbiory sztuki – malarstwa, grafiki, rzeźby oraz rzemiosła artystycznego;

4) rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego:

a) zbiory do dziejów rzemiosła miejskiego (cechowego) Miasta Rybnika oraz miast górnośląskich, zawodów rzemieślniczych, kupiectwa oraz rzemiosła wędrownego,

b) zbiory do dziejów rzemiosła i ginących zawodów obszarów wiejskich z terenu (współczesnego) Miasta Rybnika oraz Ziemi Rybnickiej;

5) historii medycyny i farmacji, w tym:

a) obiekty związane z historią zawodów medycznych oraz rozwojem nauk medycznych,

b) obiekty związane z historią szpitalnictwa oraz lecznictwa ambulatoryjnego,

c) obiekty związane z historią aptekarstwa i zawodu farmaceuty,

d) obiekty związane z tradycyjną medycyną ludową i ziołolecznictwem,

e) obiekty związane z profilaktyką i ochroną zdrowia;

6) badań i działalności Juliusza Rogera w zakresie medycyny, przyrodoznawstwa i kultury;

7) udziału środowisk medycznych i farmaceutycznych w życiu kulturalnym i społecznym.

 § 6. Muzeum realizuje cel określony w § 5 ust. 1 poprzez:

1) gromadzenie zabytków w zakresie określonym w § 5 ust. 2;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo;

4) zabezpieczanie i konserwację gromadzonych zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej, niematerialnej i obiektów przyrodniczych z terenu Ziemi Rybnickiej;

5) organizowanie i prezentacja wystaw stałych i czasowych;

6) udostępnianie zbiorów do celów ekspozycyjnych, edukacyjnych i naukowych;

7) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji,

8) organizowanie badań naukowych w zakresie dziedzin wymienionych w § 5 ust. 2;

9) prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej i promocyjnej;

10) wspieranie działalności popularyzującej naukę, kulturę i sztukę;

11) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie;

a) katalogów wystawach oraz wyników badań naukowych,

b) druków ulotek, wydawnictw periodycznych i okazjonalnych związanych z działalnością Muzeum;

12) współpracę z innymi muzeami, instytucjami kultury, placówkami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności Muzeum

 

Rozdział 3. Zarządzanie i organizacja

§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni - Prezydent Miasta.

§ 8. 1. Organem zarządzającym Muzeum jest Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum jest powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor Muzeum zarządza działalnością Muzeum przy pomocy Zastępcy.

4. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor Muzeum.

§ 9. 1. Dyrektor muzeum kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych;

5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń;

6) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

8) prowadzenie i nadzorowanie działalności naukowej Muzeum.

§ 10. 1. Dyrektor Muzeum opracowuje corocznie plan działalności merytorycznej Muzeum powiązany z planem finansowym, o którym mowa w § 14, składa go Prezydentowi Miasta, który zastrzega sobie prawo do dokonywania w nim zmian.

2. Prezydent Miasta może zlecić Muzeum wykonanie dodatkowych, zbieżnych z działalnością statutową Muzeum, zadań na rzecz Miasta, zapewniając na ten cel środki finansowe.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Rybnika.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 9 członków.

4. Szczegółowy tryb pracy Rady Muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 12. Szczegółową strukturę organizacyjną Muzeum, w tym zakresy zadań działów i innych komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 

Rozdział 4. Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. 1. Wartość majątku muzeum odzwierciedla fundusz muzeum, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

2. Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14. 1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności i celowości ich wykorzystania na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy sporządzony przez Dyrektora Muzeum, z zachowaniem wysokości dotacji ustalonej przez Organizatora na każdy rok w uchwale budżetowej.

3. Dyrektor Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

4. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Prezydent Miasta. 

§ 15. 1. Działalność Muzeum jest finansowana z uzyskiwanych przychodów.

2. Przychodami Muzeum są:

1) dotacje Organizatora:

a) podmiotowa na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie realizowanych zadań statutowych,

w tym bieżące utrzymanie i remonty, b) celowa na realizację inwestycji,

c) celowa na realizację wskazanych zadań i programów;

2) dotacje celowe z budżetu państwa i innych źródeł na realizację wskazanych zadań i programów;

3) przychody z prowadzonej działalności;

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Muzeum;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 16. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:

1) usług reklamowo-wydawniczych;

2) usług fotograficznych;

3) przygotowania i udostępniania muzealiów, ich reprodukcji, filmowania, fotografowania;

4) organizowania dla podmiotów zewnętrznych wystaw i imprez okolicznościowych;

5) wykonywania kwerend, użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum;

6) opracowywania i wydawania publikacji naukowych oraz popularno-naukowych na zlecenie i koszt podmiotów zewnętrznych.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może powodować ograniczenia działalności statutowej Muzeum.

3. Środki uzyskane z działalności, o której mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

Rozdział 5. Reprezentacja Muzeum

§ 17. 1. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum.

2. Dyrektor Muzeum może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Muzeum określając zakres pełnomocnictwa.

 § 18. Muzeum może, za zgodą Organizatora, zlecić obsługę finansowo-księgową Muzeum podmiotowi z zewnątrz.

 

Rozdział 6. Przepisy końcowe 

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 

§ 20. Wszelkie zmiany w statucie Muzeum następują w trybie właściwym dla jego nadania.

Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2022-03-01 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 663