Muzeum im. o. Emila Drobnego
w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Statut z dnia 22.12.2003 r.

Uchwała Nr 231/XVI/2003
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w statucie Muzeum w Rybniku

Na podstawie:

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami),

art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami),

 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

 

Rada Miasta Rybnika
uchwala :
 

§ 1.

W statucie Muzeum w Rybniku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 399/XVII/2000 Rady Miasta Rybnika z dnia 15 maja 2000 r. w sprawie nadania statutu Muzeum w Rybniku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.     § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Muzeum w Rybniku zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.”,

 

2.     § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.”,

 

3.     § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach. 2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

1)    archeologii, historii, historii przemysłów, etnografii i sztuki Miasta Rybnika i Ziemi Rybnickiej,

2)    rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego województwa śląskiego.”

 

4.     § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Muzeum realizuje cele określone w § 6. poprzez:

1)     gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w § 6,

2)     dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,

3)     przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,

4)     zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości dokumentowanie i zabezpieczanie w terenie obiektów kultury materialnej i przyrody,

5)     urządzanie wystaw,

6)     organizowanie i prowadzenie badań,

7)     prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej,

8)     udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,

9)     tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą i sztuką,

10)  zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,

11)  prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, a także wyników badań naukowych w formie druków luźnych i wydawnictw periodycznych,

12)  prowadzenie w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 – 11, działalności instruktażowo - metodycznej dla pracowników Muzeum.”,

 

5.     § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

1)     Dział Historii i Kultury Regionu,

2)     Dział Historii Rzemiosła,

3)     Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji,

4)     Pracownia Plastyczno-Techniczna,

5)     Pracownia Fotograficzna,

6)     Biblioteka wewnętrzna,

7)     Samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych,

8)     Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowo-księgowej.”

 

6.     § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury a bezpośredni – Prezydent Miasta Rybnika.”,

 

7.     § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Rybnika. 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach. 3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.”,

 

8.     § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.”,

 

9.     § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Majątek Muzeum obejmujący zbiory, może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Majątek obejmujący zajmowany obiekt, przekazany zostanie Muzeum w zależne posiadanie w ramach umowy z Miastem.”,

 

10.  § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Muzeum prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych opracowywanych przez Dyrektora ze środków pochodzących z dotacji budżetowych Miasta Rybnika, darowizn, dochodów własnych, wpływów z prowadzonej działalności i innych źródeł.
2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Prezydent Miasta.”,

 

11.  § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. 1. Muzeum może prowadzić także dodatkową działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej, między innymi w zakresie:

1)     usług plastyczno-renowacyjnych,

2)     usług reklamowo-wydawniczych,

3)     usług fotograficznych,

4)     przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania,

5)     organizowania wystaw i imprez okolicznościowych,

6)     wykonywania kwerend, użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.”,
 

12.  § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum bądź osoba przez niego upoważniona.”.

 

13.  § 19 zastępuje się § 18 w brzmieniu:

„§ 18. Obsługę finansowo-księgową Muzeum prowadzi we własnym zakresie lub w ramach zlecenia.”.

 

14.  § 20 zastępuje się § 19 w brzmieniu:

„§ 19. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Rybnika na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach. 2. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.”

 

§ 2.

 

Tekst jednolity Statutu Muzeum w Rybniku po zmianach, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

w uzgodnieniu

Minister Kultury

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 231/XVI/2003
Rady Miasta Rybnika
z dnia 22 grudnia 2003 r.

 

STATUT

Muzeum w Rybniku

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
 

§ 1.

Muzeum w Rybniku zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

1. Organizatorem Muzeum jest Miasto Rybnik.
2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 3/92 z dnia 15 czerwca 1992 r.i posiada osobowość prawną.
 

§ 3.

Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

 

§ 4.

Siedzibą Muzeum jest Miasto Rybnik. Terenem działania jest województwo śląskie.

 

§ 5.

Muzeum używa pieczęci okrągłej z godłem państwa w środku i napisem w otoku „MUZEUM W RYBNIKU”.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Muzeum

 

§ 6.

 1. Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.
 2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:
  1)    archeologii, historii, historii przemysłów, etnografii i sztuki Miasta Rybnika i Ziemi Rybnickiej,
  2)    rzemiosła wiejskiego, cechowego i wędrownego województwa śląskiego.
   

§ 7.

Muzeum realizuje cele określone w § 6. poprzez:

 1. gromadzenie dóbr kultury w zakresie określonym w § 6,
 2. dokumentowanie, katalogowanie, naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
 3. przechowywanie zgromadzonych dóbr kultury w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny dla celów naukowych,
 4. zabezpieczenie i konserwację muzealiów oraz w miarę możliwości dokumentowanie i zabezpieczanie w terenie obiektów kultury materialnej i przyrody,
 5. urządzanie wystaw,
 6. organizowanie i prowadzenie badań,
 7. prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej,
 8. udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
 9. tworzenie warunków dla zainteresowania nauką, kulturą i sztuką,
 10. zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów,
 11. prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników po wystawach, a także wyników badań naukowych w formie druków luźnych i wydawnictw periodycznych,
 12. prowadzenie w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 – 11, działalności instruktażowo - metodycznej dla pracowników Muzeum.
   

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

 

§ 8.

W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzą:

 1. Dział Historii i Kultury Regionu,
 2. Dział Historii Rzemiosła,
 3. Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji,
 4. Pracownia Plastyczno-Techniczna,
 5. Pracownia Fotograficzna,
 6. Biblioteka wewnętrzna,
 7. Samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjno-gospodarczych,
 8. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi finansowo-księgowej.
   

§ 9.

Zakres zadań działów, pracowni, biblioteki i samodzielnego stanowiska określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum.

 

Rozdział 4

Nadzór i zarządzanie Muzeum

 
§ 10.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury a bezpośredni – Prezydent Miasta Rybnika.

 

§ 11.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Rybnika.
 2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 3. Rada Muzeum składa się z 9 osób.
   

§ 12.

Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Rybnika na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 

§ 13.

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:
  1)     ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
  2)     ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
  3)     reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
  4)     przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  5)     naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
  6)     wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
  7)     sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
  8)     zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
   

Rozdział 5
Majątek i finanse Muzeum
 

§ 14.

Majątek Muzeum obejmujący zbiory, może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum. Majątek obejmujący zajmowany obiekt, przekazany zostanie Muzeum  w zależne posiadanie w ramach umowy z Miastem.

 

§ 15.

 1. Muzeum prowadzi działalność finansową w ramach własnych planów finansowych opracowywanych przez Dyrektora ze środków pochodzących z dotacji budżetowych Miasta Rybnika, darowizn, dochodów własnych, wpływów z prowadzonej działalności i innych źródeł.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum zatwierdza Prezydent Miasta.
        

§ 16.

1.     Muzeum może prowadzić także dodatkową działalność gospodarczą, pod warunkiem że nie spowoduje to ograniczenia działalności statutowej, między innymi w zakresie:

  1)    usług plastyczno-renowacyjnych,

  2)    usług reklamowo-wydawniczych,

  3)    usług fotograficznych,

  4)    przygotowania i udostępniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania,

  5)    organizowania wystaw i imprez okolicznościowych,

  6)    wykonywania kwerend, użyczania muzealiów znajdujących się w posiadaniu Muzeum.

2.     Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

 

§ 17.

Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor Muzeum bądź osoba przez niego upoważniona.

 

§ 18.

Obsługę finansowo-księgową Muzeum prowadzi we własnym zakresie lub w ramach zlecenia.

 

Rozdział 6
Przepisy końcowe


§ 19.

 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Rada Miasta Rybnika na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
 2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
   
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2018-02-21 Sławomir Studnik Archiwizacja
2008-03-12 Sławomir Studnik Publikacja
Wyświetleń: 3302